استایلینگ چیست؟ و استایلیست کیست؟

استایلینگ از واژه “style” به معنی سبک و روش گرفته شده است، که طراحی و شخصیت دادن به فرد، برند، رویداد، کالکشن، کت واک، مجله یا برنامه تلویزیونی را شامل می شود.